לדילוג לתוכן המרכזי

תקנון השתתפות בחידון – “מחפשים את האפיקומן עם חמיצר ברכבת הקלה”

 

ברוכים הבאים לחידון נושא הפרסים תחת השם "מחפשים את האפיקומן עם חמיצר ברכבת הקלה" (להלן: "החידון") אשר נערך ומנוהל על ידי חברת סיטיפס בע"מ (להלן: "החברה") בכפוף ובהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים בתקנון זה (להלן: "התקנון"). 

משתמש יקר, ההשתתפות בחידון מעידה על הסכמתך לתנאים שבתקנון זה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה כאשר תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בחידון. אם תמצא סתירה בין התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה אחרת – תינתן עדיפות לתקנון זה. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות בחידון, מעידה על כך כי קראת את הוראות התקנון וכי אתה מסכים להן.

פרשנות

1. התנאים בתקנון מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, לבני שני המינים.

2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

3. מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בחידונים מסוג החידון הנ"ל.

תקופת החידון

4. החידון ייערך מיום ה-28 במרץ (יום רביעי) בשעה  12:00 ועד ליום ה-8 לאפריל (יום ראשון) בשעה 20:00 (להלן: "תקופת החידון").

5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת החידון, להקדימו, להאריכו או לסיימו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6. החברה לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה לחידון לאחר סיום תקופת החידון, לרבות בגין הופעת פרסומות ו/או הפניות לחידון בפרסומים שונים, לרבות בעמוד הפייסבוק של החברה או בכל אתר אינטרנט לאחר תקופת החידון.

כללי החידון ותנאי ההשתתפות בו

7. לצורך חידון זה ייחשב כמשתתף כל אדם אשר עמד בכל התנאים הבאים במצטבר (להלן: "משתתף"):

7.1. המשתתף הינו בגיר (קרי, מעל גיל 18 שנה);

7.2. המשתתף נרשם לחידון בעמוד החידון בכתובת: chamizer-citypass.info ("עמוד החידון") והזין את הפרטים הנדרשים בעמוד החידון (שם מלא, טלפון ודוא"ל)

7.3. המשתתף אישר את קריאת התקנון והסכים לתוכנו;

7.4. המשתתף נכנס לעמוד החידון והשיב לחידון (בתיבת פתרון החידון בעמוד החידון) בהתאם להוראות המופיעות בעמוד החידון ובכפוף לאמור בתקנון זה במהלך תקופת החידון.

8. החידון מורכב מחידה ויזואלית אחת אשר תיכתב ותיערך על ידי מר דן חמיצר (להלן: "שאלת החידון") ותפורסם באינטרנט בעמוד החידון. כל משתתף יתבקש לפתור את שאלת החידון ולנמק בכתב את פתרונו. כמו כן, מדי יום בתקופת החידון יתווספו רמזים לפתרון שאלת החידון שיפורסמו בעמוד הפייסבוק של החברה, אצל הבקרים בתחנות הרכבת הקלה בירושלים ובמרכז השירות שבכתובת בניין כלל, רחוב יפו 97 ירושלים. מובהר כי למשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לשאלת החידון, ניסוחה ו/או דרגת הקושי שלה כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה לרבות מר דן חמיצר. כמו כן, מובהר כי הנימוק לפתרון שאלת החידון הוא עניין מהותי לצורך קביעת הזוכים ודירוגם, שכן הוועדה (כהגדרתה להלן) תבחר את זוכי החידון לפי דירוג הנימוק הטוב ביותר, כמפורט להלן. 

9. החידון יפורסם בתחנות הרכבת הקלה בירושלים, באתר האינטרנט של החברה בכתובת http://citypass.co.il ובעמוד הפייסבוק שלה וכן תופענה ברחבי האינטרנט הפניות מקושרות (Links) לעמוד החידון ו/או פרסומים בקשר עם החידון בעמוד החידון עצמו. על כל המעוניינים להשתתף בחידון, לגלוש לעמוד החידון, ולהירשם ולהשתתף בו בהתאם לאמור בתקנון זה והכל בתקופת החידון.

10. החידון אינו כרוך בתשלום.

11. כל משתתף יהא רשאי להשיב על החידון מספר פעמים, אך מובהר כי לא יהא זכאי לזכות ביותר מפרס אחד.  

12. לאחר תום תקופת החידון, וועדת שיפוט, אשר תהא מורכבת מנציגי החברה (להלן: "הוועדה"), תבחר מבין משתתפי החידון 25 משתתפים אשר פתרו נכונה את החידון, ואשר מצאה כי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, נימוקיהם לפתרון שאלת החידון היו הטובים ביותר על פי איכותם ועל פי מידת התאמתם למתווה הפתרון שניסח מר דן חמיצר ומצוי אצל החברה, ואלו יהיו המשתתפים הזוכים בחידון (להלן: "הזוכים", וכל אחד מהם לחוד "הזוכה"). 

13. לאחר מכן, תדרג הוועדה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את 25 הזוכים בהתאם לאיכות נימוקיהם לפתרון שאלת החידון מ-1 ועד 25. מובהר כי היה ומצאה הוועדה שישנם מספר משתתפים אשר נימוקם, לצורך הדירוג כאמור, שווה ערך באיכותו – תינתן עדיפות למשתתפים שפתרו את החידון במועד המוקדם ביותר, בהתאם לרישומי החברה. לפיכך, מובהר כי יכול וייווצר מצב שבו משתתף ענה נכונה על שאלת החידון ונימק את פתרונו, אך עדיין אותו משתתף לא יוכר כזוכה לצורך קבלת הפרס מאחר ונימוקו לא היה בין ה-25 המקומות הראשונים כפי שדורגו על ידי הוועדה.

14. למען הסר ספק, מובהר כי לוועדה יהא שיקול דעת מוחלט ובלעדי בקשר עם קביעותיה לגבי התשובה הנכונה לשאלת החידון ולגבי איכות הנימוקים ודירוגם, וכי היא אינה נדרשת לנמק ו/או לפרט את החלטותיה ו/או לעמוד בלוח זמנים מסוים לקבלת החלטותיה ובחירתה תהא סופית ומוחלטת, ולא תישמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מצד המשתתפים בחידון ו/או כל אדם אחר בקשר לכך.

15. לאחר החלטת הוועדה כאמור, שמות הזוכים ודירוגם יפורסמו בעמוד החידון, כאשר כל זוכה יקבל גם הודעת הזכייה באמצעות משלוח הודעה לדוא"ל שהזין בעת ההרשמה. כמו כן, החברה תיצור קשר עם כל זוכה, באמצעות פרטי הקשר שהשאיר בעת ההרשמה לחידון בעמוד החידון,  על מנת לתאם עם אותו זוכה את קבלת הפרס בהתאם למפורט להלן. 

16. מובהר כי עובדת זכייתם של הזוכים בחידון, עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי האינטרנט וכן באתר החברה, בעמוד החידון ובאתר של מר דן חמיצר (לרבות פרסום שמות הזוכים), וזאת בכפוף לדין החל. בהשתתפות כל משתתף בחידון, הוא מסכים באופן בלתי חוזר לפרסום זה, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, לרבות לצרכי קידום, שיווק פרסום ויחסי ציבור והוא מוותר על כל טענה נגד החברה בקשר לכך. 

הפרסים וכללי הזכייה בהם

17. הפרס לכל אחד מבין הזוכים שדורגו על ידי הוועדה בין המקום ה-1 ועד המקום ה-10 (מתוך 25 הזוכים כאמור) יהיה שובר מתנה זוגי בשווי של כ-500 ₪ לבחירה מבין מספר אופציות שיוצעו לאותם זוכים. (להלן: "הפרס הראשון"). הפרס לכל אחד מבין הזוכים שדורגו על ידי הוועדה בין המקום ה-11 ועד  המקום ה-25 והאחרון יהיה שובר מתנה זוגי בשווי של כ-250 ₪ לבחירה מבין מספר אופציות שיוצעו לאותם זוכים. (להלן: "הפרס השני") (הפרס הראשון והפרס השני יחדיו יקראו להלן: "הפרס"). כפי שהובהר בסעיף ‎13 לעיל, היה ולפי שיקול דעתה הבלעדי של הוועדה, שני משתתפים או יותר אשר ענו נכונה על שאלת החידון ונימוקם נמצא כשווה ערך באיכותו – תינתן עדיפות למשתתפים הראשונים בזמן בעת קביעת מיקום דירוגם.

18. מובהר כי סה"כ יחולקו 25 פרסים בלבד (10 פרסים מסוג הפרס הראשון ו-15 פרסים מסוג הפרס השני), ובכל מקרה משתתף ו/או זוכה לא יהא זכאי לזכות ביותר מפרס אחד (בין אם מסוג הפרס הראשון ומסוג הפרס השני ובין אם בשני פרסים מכל סוג), הגם שפתר נכונה את החידון מספר פעמים.

19. את הפרס ניתן יהיה לאסוף במרכז השירות של הרכבת הקלה בירושלים בכתובת בניין כלל, רחוב יפו 97 ירושלים.  או בדרך אחרת, בתיאום מראש בין נציגי החברה מול הזוכים כאמור בסעיף ‎15 לעיל. על אף האמור, החברה רשאית לקבוע כי מקום האיסוף יהיה מכל מקום אחר ו/או בכל מועד אחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. יובהר כי הזוכים יידרשו להציג תעודת זהות או אמצעי זיהוי אחר לצורך זיהוי הזוכים וכתנאי לקבלת הפרס וכן את הודעת הזכייה שנשלחה לזוכה לגבי דירוגו (הודעת המסרון (SMS) או הדוא"ל).  

20. מימוש הפרס ייעשה בתוך 60 ימים ממועד פרסום הזוכים בעמוד החידון ו/או קבלת הודעת הזכייה בהודעת מסרון (SMS) או דוא"ל לכל זוכה – לפי המוקדם. זוכה לא יהיה זכאי לממש את הפרס לאחר תקופה זו, ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם האמור.

21. מובהר בזאת כי אחריות החברה לפרס מתמצית במסירתו לזוכה וכי מעבר לכך, כל האחריות בקשר עם הפרס הינו של צדדים שלישיים. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית על אופיו ו/או איכותו ו/או טיבו של הפרס או לכל מרכיב הכלול בו, וכי החברה אינה אחראית לכל נזק (בין אם ישיר ובין אם עקיף), אובדן, הוצאות וכדומה אשר עלולים להיגרם לזוכה ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר לפרס או למימושו ולא תישמע ו/או תתקבל כנגד החברה ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. את כל התביעות ו/או הדרישות בקשר לפרס יש להפנות אל מעניקות הפרס בלבד.

22. מובהר כי הפרס כולל אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר עם מימוש הפרס, לרבות הוצאות מיוחדות בגין מגבלות של הזוכה וכיו"ב, יחולו על הזוכה עצמו בלבד.

23. הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשעבוד, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. על אף האמור, החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסכים לשינוי בזהות מממש הפרס, לפי בקשתו של הזוכה.

24. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס ו/או להציע פרסים חלופיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתפים, לרבות הזוכים, לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך, לרבות בקשר לסוג הפרס הראשון ו/או לסוג הפרס השני ו/או שווים.

קניין רוחני

25. כל זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג), לרבות בין השאר אך לא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בקשר לחידון ו/או עמוד החידון ו/או שאלת החידון ו/או כל חלק שלו, לרבות בין השאר – התכנים של עמוד החידון, העיצוב, כל תוכנה, יישום, קוד, גרפיקה ו/או קבעי וידאו אחרים, קבצי טקסט וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד מקור, קוד אובייקט ובין בממשק חיצוני, הם רכושם הבלעדי של החברה ו/או של מעניקות הפרס ו/או של מר דן חמיצר ו/או צדדים שלישיים (לפי העניין), ויישארו הרכוש הבלעדי של החברה ו/או של מעניקות הפרס ו/או של מר דן חמיצר ו/או של הצדדים השלישיים (לפי העניין) כאמור.

26. משתמש האתר (לרבות משתתף ו/או זוכה) לא ימכור, ישנה, יעתיק, יפרסם, ישדר, יציג, יעשה פעולות של הנדסה הפוכה, או יכין יצירות נגזרות מכל סוג או מתאר, מכל מידע או תוכן אשר נכללים בעמוד החידון ללא אישור מוקדם בכתב של החברה ו/או של הצדדים שלישיים הרלוונטיים (על פי העניין) וכי הוא יימנע מלהשתמש בעמוד החידון בכל דרך שעלולה להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או של הצדדים השלישיים האמורים, ללא הסכמה מוקדמת ובכתב של גורמים אלה.

פרטיות

27. בעצם מסירת פרטים או מתן גישה למידע או כל תוכן אחר (להלן: "המידע"), כל משתתף מסכים כי ייעשה שימוש במידע אך ורק לצורך ניהול התחרות לרבות לצורך יצירת קשר עם הזוכים בתחרות ו/או לצורך חלוקת הפרס (לפי העניין). שימוש כזה במידע לא ייחשב כפגיעה בפרטיות, והחברה ו/או כל מי שפועל מטעמה, לא ייחשבו כמי שפוגעים בפרטיות בשל פעילות זו.

28. לא חלה על המשתתף שום חובה חוקית למסור את המידע לחברה (אולם אם אותו משתתף יימנע מלמסור מידע זה - הוא לא יוכל להשתתף בתחרות), וכי מסירת המידע לחברה נעשית על פי רצונו החופשי ובהסכמתו.

אחריות ושיפוי

29. בכפוף כל דין, ההשתתפות בכל שלב של החידון היא על אחריותו הבלעדית של המשתתף. החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת בשום אחריות לכל נזק שנגרם ו/או ייגרם למשתתף כתוצאה ו/או בקשר להשתתפותו בכל שלב של החידון ו/או בקשר לזכייתו בחידון של מי מהמשתתפים ו/או בקשר לפרס. 

30. כל משתף מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה (לרבות הדירקטורים, נושאי משרה, עובדים ושלוחים) בגין ו/או בקשר עם תביעות ו/או דרישות ו/או נזקים, הפסדים, חבויות, עלויות או הוצאות (לרבות הוצאות הליכים, שכר טרחת עורכי דין וסכומים ששולמו בגין פשרה) בהן תישא החברה, ללא הגבלת זמן, בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה מהשתתפותו בחידון, לרבות בקשר עם הפרה של זכויות קניין רוחני.

כללי

31. במידה ומסיבה כלשהי (לרבות כשלים טכניים ואחרים) לא יקלטו התשובות ו/או פרטי המשתתפים ו/או פרטי הזוכים ו/או בשל תקלה טכנית יוכרז משתתף שעל פי תקנון זה לא היה אמור להיות מוכרז כזוכה בחידון או הוכרז כזוכה בפרס הראשון כאשר היה אמור להיות מוכרז כזוכה בפרס השני או הוכרז כזוכה בפרס השני כאשר היה אמור להיות מוכרז כזוכה בפרס הראשון או תימסר לו בשגגה הודעת זכייה (להלן: "הזוכה השגוי"), כי אז תהא רשאית החברה (לפי העניין) לבטל את זכייתו של הזוכה השגוי בפרס ו/או להעביר את הפרס למשתתף אחר ו/או לנקוט בכל פעולה אותה תמצא לנכון בהקשר זה, ולחברה אין ולא תהא כל אחריות ו/או חובה כלפי המשתתף שהיה אמור לזכות בחידון במקום הזוכה השגוי ו/או הזוכה השגוי ו/או כל משתתף בחידון ו/או כל אדם אחר ולא תעמוד למי מהם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

32. האחריות למסור את כל הפרטים הנדרשים בצורה מלאה ומדויקת חלה על המשתתף עצמו, והחברה ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לפסול משתתף שלא יעשה כן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תישמע ו/או תתקבל, טענה כלשהי, מכל צד, בעניין זה. 

33. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את הזכות להשתתף בחידון ו/או לבטל את זכייתו בפרס ו/או להחליף את זכייתו כזוכה בפרס הראשון לזוכה בפרס השני ו/או להחליף את זכייתו כזוכה בפרס השני לזוכה בפרס הראשון, ככל שלפי שיקול דעתה הבלעדי, אותו משתתף ו/או זוכה הפר ו/או ניסה להפר את התקנון הנ"ל ו/או את תנאי השימוש הכלליים של אתר החברה ו/או פעל בדרך שאינה הוגנת ואינה עולה בקנה אחד עם ערכי התחרות, מכל היבט שהוא, וזאת מייד עם היוודע לה בדבר ההפרה או הפעולה כאמור על ידי אותו משתתף – והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לפגוע בתרופות המגיעות לה על פי כל דין או הסכם.

34. לא יהיה למשתתף בחידון ו/או לכל הבאים בשמו או מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בכל הקשור במישרין או בעקיפין בחידון ו/או בפרסים. 

35. על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבות תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, קליטת התשובות במערכות הרלוונטיות והמשתתפים מוותרים על כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

36. החברה תהיה רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את החידון ו/או לשנות את תנאיו או חלק מהם ו/או תקנון זה ו/או את הפרסים ו/או את מרכיביהם, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לכך. שינוי התקנון כאמור יכנס לתוקף באופן מיידי מרגע פרסומו בעמוד החידון. באחריות המשתתפים להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתקנון זה. השתתפות בחידון, מהווה הסכמת כל משתתף להוראות תקנון זה ולתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו, אם יהיו, בכל עת.

37. פגם ו/או עיכוב ו/או הפרעה או כל דבר בעל אופי דומה בחידון, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מכוח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה ו/או שיבושים בעמוד החידון, לא ייחשבו כהפרה של הוראות תקנון זה, ולא יקנו למשתתף כל זכות ו/או סעד, למעט כקבוע מפורשות בתקנון זה.

38. עובדי החברה ועובדי מעניקות הפרס אינם רשאים להשתתף בחידון. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" – אבא, אמא, אח, אחות, בן-זוג, בן, בת. בנוסף, בני משפחה של מר דן חמיצר אינם רשאים להשתתף בחידון זה גם כן.

39. כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.

40. כל התנהגות של החברה לטובת משתתף בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור שלה על האמור בתקנון זה.