; סיטי פס - הרכבת הקלה - חיוב מוגדל
חזרה לאתר
אין תירוץ לנסיעה ללא תשלום
הקפידו להצטייד בכרטיס הנסיעה מראש ולתקפו כהלכה במתקן המיועד לכך, על מנת להימנע מחיוב מוגדל
מידע נוסף על חיוב מוגדל
- מהו חיוב מוגדל?
להלן העילות המקימות מסירת חיוב מוגדל (להלן :"העילות")
וזאת, בהתאם לקבוע בפקודת מסילות הברזל ( נוסח חדש), תשל"ב- 1972 ( להלן: "הפקודה") והתקנות מכוחה:
  1. כוח סעיפים 17(א) ו-46ב(2) לפקודה, נוסע מחויב לרכוש כרטיס נסיעה ו/או להטעין את כרטיס הרב קו שברשותו טרם עלייתו לרכבת, להציג ו/או למסור את כרטיסו לפקיד הרכבת בהתאם לדרישתו. בהתאם להוראות סעיף 46ב(1)(ב), נוסע ברכבת הקלה מחויב בתיקוף כרטיס הנסיעה שברשותו עם תחילת הנסיעה או בתכוף לאחריה.
  2. מולטיוולידציה- ניסיון תיקוף בעבור נוסע נוסף ברכבת הקלה.
בשל מעשה ו/או מחדל של אחת מן העילות המקימות מסירת חיוב מוגדל , תימסר לידי הנוסע דרישת תשלום לחיוב מוגדל על ידי פקידי הרכבת הקלה שהוסמכו כדין. (להלן :"חיוב מוגדל")
בהתאם לקבוע בס' 17(א) ו- 17(ג) לפקודה, חיוב מוגדל נמסר לנוסע אשר הפר את הוראות הפקודה. החיוב המוגדל מורכב ממחיר הנסיעה ברכבת הקלה בתוספת פיצוי כספי.
כיום, סכום החיוב המוגדל הינו 180 ₪ בתוספת דמי נסיעה
+ האם אני מחויב להזדהות בפני פקיד הרכבת?
+ כיצד ניתן לשלם חיוב מוגדל?
+ האם ניתן לערער על חיוב מוגדל?
+ מה קורה אם אני לא משלם את החיוב המוגדל?
לתשלום חיוב מוגדל
הגש השגה