; סיטי פס - הרכבת הקלה - חיוב מוגדל
חזרה לאתר
אין תירוץ לנסיעה ללא תשלום
הקפידו להצטייד בכרטיס הנסיעה מראש ולתקפו כהלכה במתקן המיועד לכך, על מנת להימנע מחיוב מוגדל
מידע נוסף על חיוב מוגדל
- מהו חיוב מוגדל?
להלן העילות המקימות מסירת חיוב מוגדל (להלן :"העילות")
וזאת, בהתאם לקבוע בפקודת מסילות הברזל ( נוסח חדש), תשל"ב- 1972 ( להלן: "הפקודה") והתקנות מכוחה:
  1. כוח סעיפים 17(א) ו-46ב(2) לפקודה, נוסע מחויב לרכוש כרטיס נסיעה ו/או להטעין את כרטיס הרב קו שברשותו טרם עלייתו לרכבת, להציג ו/או למסור את כרטיסו לפקיד הרכבת בהתאם לדרישתו. בהתאם להוראות סעיף 46ב(1)(ב), נוסע ברכבת הקלה מחויב בתיקוף כרטיס הנסיעה שברשותו עם תחילת הנסיעה או בתכוף לאחריה.
  2. מולטיוולידציה- ניסיון תיקוף בעבור נוסע נוסף ברכבת הקלה.
  3. בהתאם להנחיות משרד התחבורה, רב קו הינו אישי, פרסונלי ולא ניתן לעשות שימוש בכרטיס רב קו אישי של אדם אחר ובכלל זה, אף בהסכמת בעל הכרטיס ו/או אם הנוסע ובעל הכרטיס הינם בעלי פרופיל זהה או דומה.
בשל מעשה ו/או מחדל של אחת מן העילות המקימות מסירת חיוב מוגדל , תימסר לידי הנוסע דרישת תשלום לחיוב מוגדל על ידי פקידי הרכבת הקלה שהוסמכו כדין. (להלן :"חיוב מוגדל")
בהתאם לקבוע בס' 17(א) ו- 17(ג) לפקודה, חיוב מוגדל נמסר לנוסע אשר הפר את הוראות הפקודה. החיוב המוגדל מורכב ממחיר הנסיעה ברכבת הקלה בתוספת פיצוי כספי.
כיום, סכום החיוב המוגדל הינו 180 ₪ בתוספת דמי נסיעה
+ האם אני מחויב להזדהות בפני פקיד הרכבת?
+ כיצד ניתן לשלם חיוב מוגדל?
+ האם ניתן לערער על חיוב מוגדל?
+ מה קורה אם אני לא משלם את החיוב המוגדל?
לתשלום חיוב מוגדל
הגש השגה